ﻣﺮوری ﺑﺮ روشﻫﺎی ﺑﺮﺧﻂ ذﺧﯿﺮه داده در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات دانش‌های بنیادی، پژوهشکده علوم کامپیوتر، تهران

2 دانشگاه صنعتی شریف- پردیس بین الملل کیش، جزیره کیش

چکیده

اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻓﻈﻪﻧﻬﺎن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﻮاره از دو ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ: (1) اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه‌وری ﮐﺎﻧﺎل‌های‌ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر کارسازﻫﺎ، و (2) از ﺟﻬﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺤﻮر، اﻣﮑﺎن‌ ذﺧﯿﺮه دادهﻫﺎ در داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ، به‌وسیلۀ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﻫﺎ به‌وجود آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺶرو، ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ این‌که اﻧﺪازه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻋﺒﻮری از آن ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻋﺒﻮری از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ واﮐﺎوی اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻋﺒﻮر از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺑﺸﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭼﻨﺪ روش ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه دادهﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

 

کلیدواژه‌ها