به‏ کارگیری الگوریتم‏ های فراابتکاری برای مسیریابی پویا در شبکه ترافیک شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهیدبهشتی

2 استادیار، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

یکی از مسائل مهمی که در حوزه حمل‌ونقل هوشمند مطرح می‏شود، مسئله‌ مسیریابی وسایل نقلیه برای خدمت به مجموعه‏ای از مشتریان است. مسیریابی برای تعیین مجموعه‏ای از بهترین مسیر‏ها توسط‌ ناوگان وسایل نقلیه، موردنیاز است و‌ یکی از مهم‌ترین مسائل بهینه‌سازی و مدیریت زنجیرۀ تأمین است، به همین منظور در این مقاله برای یافتن بهترین مسیر سرویس‌دهی به مجمو‏عه‏ای از مشتریان که از پیش تعیین شده‏اند از الگوریتم‏ سنجاقک استفاده شده است و نتایج حاصل از آن ‌‌را با جواب بهینۀ حاصل از الگوریتم‏های ژنتیک، جستجوی همسایگی متغیر و شبیه‌سازی تبرید، ابتدا در ابعاد کوچک و سپس در ابعاد بزرگ، مقایسه کرد‏ه‏ایم. در ابعاد کوچک جواب به‌دست آمده نزدیک به جواب دقیق و واقعی است و در ابعاد بزرگ از لحاظ زمانی، میانگین انحراف از بهترین زمان اجرا روی هر نمونه مسئله، 52/1% است و از لحاظ دقت نیز میزان انحراف 6385/19% به‏دست آمده که نتایج قابل قبولی است. در ادامه نتایج حاصل از الگوریتم سنجاقک در رویکرد پویا ارائه شده است که در مقایسه با حالت ایستا، نشان از بهبود چشم‏گیر دقت این الگوریتم دارد و میزان انحراف 3477/1% را نسبت به حالت ایستا دارد.

 

کلیدواژه‌ها