انتخاب مسیر بهینه با استفاده از ارتباط‌های بین‌خودرویی جهت کاهش مصرف سوخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد دولت آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

با افزایش گسترده خودرو در جهان، کاهش مصرف سوخت و کاهش دی اکسید کربن در محیط‌های شهری یکی از اهداف اصلی در جهت حفظ محیط زیست می‌باشد. با وجود پیشرفت در شبکه‌های خودرویی نتیجه‌ای برای زمان مطلوب انتظار خودرو در تقاطع‌ها و کاهش میزان تولید دی اکسید کربن به‌دست نیامده است. از این‌رو ضمن ترکیب روش کنترل چراغ راهنمایی، چرخش سبز و یافتن بهترین الگوی مسیریابی، به ارائه روش رانندگی سبز جهت تنظیم سرعت خودرو در هنگام ازدحام، با هدف افزایش گذردهی تقاطع پرداخته می‌شود. معیارهای مهم ارزیابی برای روش پیشنهادی، مدت زمان انتقال بسته‌های اطلاعاتی در شبکه و تعداد بسته‌های حذف شده به‌دلیل ترافیک می‌باشند. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که روش پیشنهادی ضمن کاهش زمان سفر و افزایش توان عبوری تقاطع‌ها، مصرف سوخت و تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهد و عملکرد ترافیک را بهبود می‌بخشد.

 

کلیدواژه‌ها