بررسی چالش‌های به‌کارگیری سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان مبتنی بر ابر در سازمان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر- دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران

چکیده

سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) ازجمله راهکارهای فناوری اطلاعات هستند که در سازمان‌های بسیاری مورد استقبال قرارگرفته‌اند. از طرفی در دهۀ اخیر شاهد تمایل بسیاری از برنامه‌های نرم‌افزاری به سمت فناوری ابر هستیم. این فناوری که رشد بسیار سریعی در عرصۀ فناوری اطلاعات داشته است، بستر مناسبی برای توسعۀ سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان محسوب می‌شود. ازجمله مزیت‌های فناوری جدید نسبت به برنامه‌ریزی منابع سازمان سنتی می‌توان به کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان، کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت استقرار سیستم و همچنین ارتقاء آسان آن اشاره کرد. در این مقاله به بررسی چالش‌ها و عوامل مؤثر در پذیرش سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان ابری در سازمان‌ها پرداخته‌شده است. همچنین یک دسته‌بندی از چالش‌ها با توجه به دو معیار سودبران (ذی‌نفعان) و نیز انواع خدمت‌های ابری (زیرساخت، بُن‌سازۀ، برنامه کاربردی) ارائه شده است. ازآنجایی‌که برای هر چالش موجود، راهکاری نیز با توجه به منشأ چالش مطرح‌شده است، هدف اصلی این مطالعه دسته‌بندی چالش‌های مطرح به‌منظور یافتن هرچه ساده‌تر راهکار است. در نهایت راه‌کارهای مختلفی با توجه به دسته‌بندی چالش‌ها ارائه شده است.

 

کلیدواژه‌ها