استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی ریسک‌های رایانش ابری در بانک‌ها (مورد مطالعه: بانک کشاورزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه ایجاد یک محیط امن بانکداری در بسترهای ابری که مورد تایید کارشناسان بانکی و متخصصان امنیت فناوری اطلاعات باشد، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. بـا وجـود مزایـا و فرصـت‌هـای بسـیار فنـاوری رایـانش ابـری، ریسـک‌هـای متعـددی وجـود دارنـد کـه بانک‌ها باید قبل از مهاجرت به سمت محیط ابری، با آن‌ها آشنایی داشته باشند. هـدف از انجام این پژوهش شناسایی و ارزیابی ریسک‌های رایانش ابری در بانک‌ها بود که در این راستا ریسک‌های موجود در پیاده‌سازی رایانش ابری و معیارهای مناسب برای ارزیابی آن‌ها با مرور مطالعات پیشین شناسایی شد و توسط خبرگان حوزه بانکداری و سیستم‌های اطلاعاتی غربال گردید؛ سپس اولویت‌بندی ریسک‌های پیاده‌سازی رایانش ابری در بانک کشاورزی با استفاده از تکنیک فرایند سلسله مراتبی فازی انجام شد که نتایج به‌دست آمده نشان ‌‌داد ریسک امنیت داده بیشترین اهمیت و ریسک‌های مالی، دسترسی‌پذیری، تجهیزات، نیروی انسانی و مکان داده‌ها به ترتیب دارای اولویت‌های بعدی هستند.

 

کلیدواژه‌ها