تحلیل عدم قطعیت در ارزیابی معماری نرم‌افزار مبتنی بر نظریه شواهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر ـ دانشگاه علم و صنعت ـ تهران ـ ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر ـ دانشگاه علم و صنعت ـ تهران ـ ایران

چکیده

پیشرفت‌های اخیر در مهندسی نرم‌افزار منجر به توسعه روش‌ها و ابزارهای قدرتمند به‌منظور ارزیابی ویژگی‌های کیفی بر روی معماری سامانه‌های نرم‌افزاری شده است. هدف از این ارزیابی‌ها کمک به معمار در اتخاذ تصمیمات مناسب در مورد طراحی سامانه بوده و اغلب زمانی انجام می‌گیرند که هنوز اطلاعات کافی در مورد سامانه وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، این ارزیابی‌ها با نوعی عدم قطعیت همراه هستند. با وجودی که این عدم قطعیت در تصمیمات معمار بسیار تأثیرگذار است، در اغلب روش‌های ارزیابی موجود نادیده گرفته‌شده است. هدف از این مقاله، بررسی کاربردپذیری نظریه شواهد در توصیف صریح این عدم قطعیت و کمک به معمار در تصمیم‌گیری است. ضمن ارائه یک مرور اجمالی بر مبانی نظریه شواهد، یک فرایند شش مرحله‌ای برای ارزیابی معماری مبتنی بر این نظریه معرفی می‌شود. برای نشان دادن کاربردپذیری فرایند پیشنهادی، ارزیابی یک سامانه کنترل ماهواره شرح داده می‌شود. همچنین، نشان داده می‌شود چگونه می‌توان با تحلیل حساسیت، میزان تأثیر عدم قطعیت هر یک از پارامترهای ورودی را بر دقت نتایج ارزیابی سنجید.

 

کلیدواژه‌ها