ارائه مدلی جدید برای ارزیابی تاثیر نرخ گم شدن بسته کاربران ثانویه در کارائی پروتکل TCP در شبکه‌های حسگر رادیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی )مربی( گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی، آمل، ایران.

چکیده

فناوری رادیو شناختی به‌عنوان یک راه‌حل کلیدی افزایش استفاده از طیف‌های استفاده نشده یا کمتر استفاده شده برای کاهش معضل کمبود طیف در شبکه‌های حسگر بی‌سیم ظهور کردند. امّا، در شبکه‌های رادیو شناختی، در دسترس بودن کانال به دلیل وجود کاربر اولیه نامشخص است..پروتکل TCP کلاسیک به‌خاطر سازوکار کنترل ازدحام خود برای شبکه‌های حسگر رادیو شناختی مناسب نمی‌باشد و موجب کاهش گذردهی آن به‌واسطه تشخیص اشتباه ازدحام می‌گردد. دلیل این کاهش گذردهی عدم شناخت TCP در شناخت ماهیت خطا می‌باشد. در واقع TCP گم شدن بسته را نشانه‌ای از وجود ازدحام می‌داند و نرخ ارسال را کاهش می‌دهد درحالی که گم شدن بسته در شبکه‌های حسگر رادیو شناختی دلایل مختلفی علاوه بر ازدحام دارد که حضور کاربران اولیه از جمله این دلایل می‌باشد. در این مقاله نوع جدیدی از گم شدن بسته به نام SBL در شبکه‌های حسگر رادیو شناختی را معرفی کرده و دو عامل اصلی برای وقوع آن را معرفی می‌نمائیم و با استفاده از زنجیره مارکوف زمان گسسته پیشنهادی احتمال آن را تخمین می‌زنیم. به واسطه این مدل تحلیلی یک الگوریتم جدید کنترل ازدحام نرخ- محور به نام T-CRSN برای شبکه‌های حسگر رادیوشناختی طراحی خواهیم نمود که در آن، بین رخداد گم شدن بسته به دلیل ازدحام و شرایطی که گم شدن بسته به دلیل وقفه های ناشی از فعالیت کاربران اولیه در کانال است، تفاوت قائل می‌شود. سپس با استفاده از شبیه‌ساز NS2، مدل پیشنهادی را تایید و صحت سنجی می‌نماییم. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی مقدار گذردهی را به میزان 20 تا 40 درصد افزایش خواهد داد.

 

کلیدواژه‌ها