بازیابی تصویر مبنی بر محتوا با استفاده از معیار تشابه ناحیه بندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

بازیابی تصاویر براساس محتوا یکی از حوزه‌های تحقیقاتی بینایی ماشین است. این حوزه شامل دو مرحلۀ اصلی استخراج ویژگی‌های سطح پایین مثل رنگ، بافت و شکل و سپس محاسبه معیارهای شباهت برای مقایسۀ تصاویر است. چالش این سیستم‌ها وجود فاصله معنایی ، بین ویژگی‌های بصری سطح پایین که از تصویر استخراج می‌شوند و ویژگی‌های معنایی سطح بالای موجود بین تصاویر است. در کارهای اخیر، تحقیقات بر روی کاهش این فاصلۀ معنایی متمرکز شده است .استفاده از روش مناسب برای مقایسه شباهت تصاویر تاثیر بسزایی در عملکرد سیستم بازیابی تصویر دارد. سیستم پیشنهادی ما از معیار شباهت مالوس روی تصاویر قطعه‌بندی شده به‌عنوان معیاری جدید در سیستم‌های بازیابی تصویر استفاده کرده است. این روش با اهمیت دادن به اجزاء مشابه، تاثیر نواحی کم اهمیت را کاهش می‌دهد. افزایش معیار ارزیابی F1-Score در سیستم پیشنهادی بر روی مجموعه دادگان Simplicity و Corel5k در مقایسه با کارهای پیشین، نشان‌دهندۀ کارآیی بهتر سیستم پیشنهادی می‌باشد.

 

کلیدواژه‌ها