افزایش طول عمر شبکه‌های حسگر بی‌سیم مبتنی بر حرکت قابل پیش بینی چاهک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی کامپیوتر، تهران، ایران

چکیده

درحال حاضر شبکه‌های حسگر بی‌سیم در سطح وسیعی از کاربردها از قبیل نظامی، پزشکی، حمل ونقل، نظارت محیط زیست و غیره استفاده می‌شوند. در این شبکه‌ها تعادل در انرژی مصرفی گره‌های حسگر و افزایش طول عمر شبکه بسیار حائز اهمیت می‌باشند. در این مقاله با توجه به مزایای شش ضلعی‌ها، محیط شبکه‌های حسگر به صورت یک شش ضلعی کلی درنظرگرفته شده است، که بر مبنای شعاع شش ضلعی به چندین خوشه با اندازه مساوی تقسیم می‌شود. در این مدل با استفاده از الگوریتم خوشه بندی انرژی کارآمد مبتنی بر چند چاهک متحرک، یک مسیر حرکت از پیش تعیین شده برای چاهک‌های متحرک، در راستای شعاع شش ضلعی ارائه شده است و هر خوشه به خوبی توسط چاهک‌ها از دو مسیر متفاوت پوشش داده می‌شود. درنتیجه مشکل دورافتادن سرخوشه‌ها از چاهک‌ها و اولویت انتخاب گره‌های میانی هر خوشه برای سرخوشه شدن، که در مدل‌های پیشین به عنوان یک محدودیت در انتخاب سرخوشه مطرح شده است، برطرف می‌شود. با توجه به نتایج شبیه سازی‌ها مشاهده می‌شود، که مصرف انرژی کل در مدل پیشنهادی کاهش یافته است. در نتیجه این کاهش مصرف انرژی منجر به افزایش تعداد گره‌های فعال، افزایش متوسط انرژی باقیمانده و در نهایت افزایش طول عمر شبکه‌های حسگر بی‌سیم نسبت به مدل‌های پیشین می‌شود.

 

کلیدواژه‌ها