تعمیر خودکار برنامه ها: بررسی ادبیات و مرور نظام یافته فنون شاخص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار، گروه مهندسی نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان

3 استادیار، گروه مهندسی نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان

چکیده

تعمیر خودکار برنامه‌ها حوزه جدیدی است و مطالعه‌های گسترده‌ای لازم دارد. از طرفی مقاله‌های بسیار جنبه‌هایی از آن‌را مورد بررسی قرار داده‌اند و فنون متعددی نیز طراحی شده است. شروع پژوهش در این حوزه نیاز به مرور مقاله‌های بسیار، و آشنایی با مفاهیم متعدد دارد. گام بعدی، ضرورت بررسی کارهای شاخص است تا محقق از دانش فعلی در این حوزه آگاهی یابد. مقاله حاضر نیازهای مطرح شده را برآورده می‌سازد. برای این منظور، ادبیات تعمیر خودکار برنامه‌ها با ارائه تعریف‌ها، مفاهیم و دسته‌بندی‌های موجود معرفی می‌شود. سپس 31 فن شاخص از کارهای موجود انتخاب شده و بررسی می‌شوند تا سیر تحقیقی و یافته‌ها روشن شود. برای کسب شناخت بهتر، روشی جهت ارزیابی فنون نیز ارائه شده است. با تکیه بر مرور ادبیات، درس‌هایی از روش‌های پیشین بیان می‌شوند که مبنایی برای برشمردن مشکلات موجود و نیاز تحقیقی آینده شوند. ارزش مقاله در اینست که شروع تحقیق در تعمیر خودکار را تسهیل و تسریع می‌کند و کمک می‌کند، محقق مسیر درست و مورد نیاز در کارهای آینده را پیدا کند.

 

کلیدواژه‌ها