ارائه یک مسیر حرکت مناسب برای چاهک‌های متحرک درجهت کاهش مصرف انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپپوتر، گرایش نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر، تهران، ایران

2 دانشیار مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده فنی و مهندسی، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر شبکه‌های حسگر بی‌سیم به عنوان شبکه‌های هوشمند بدون زیرساخت، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران می-باشند. یکی از بحث‌ها و چالش‌های تحقیقاتی در این زمینه استفاده از قابلیت تحرک گره/چاهک به منظور ارائه یک مسیر حرکت مناسب برای چاهک‌ها در جهت کاهش مصرف انرژی و بهبود در طول عمر این شبکه‌ها است. در مدل پیشنهادی مطرح شده در این مقاله محیط مورد بررسی به صورت یک دایره کلی فرض شده است، که بر اساس قطر دایره به چهار خوشه مساوی تقسیم می‌شود. این دایره متشکل از دو لوزی تودرتو است. در این مدل یک مسیر حرکت مناسب برای چاهک‌های متحرک ارائه شده است، که با حرکت چاهک‌ها در راستای یک مسیر از قبل تعیین شده و پوشش بهتر هر خوشه، مدل MECA بهبود داده می‌شود و مشکل لزوم نزدیک بودن سرخوشه‌ها به مرکز خوشه که در مدل MECA وجود داشته است، برطرف می‌شود. بنابراین نتایج شبیه سازی‌های مدل پیشنهادی که با شبیه ساز NS2 انجام شده است، نشان دهنده کاهش میانگین مصرف انرژی، افزایش متوسط انرژی باقیمانده، افزایش تعداد گره‌های فعال و در نهایت بهبود در طول عمر شبکه‌های حسگر بی‌سیم نسبت به مدل MECA می‌باشند.

 

کلیدواژه‌ها