معیارهای ارزیابی شرکت مجری (پیاده‏ساز) راه‌حل برنامه‏‏ریزی منابع سازمان در صنعت پخش کشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش کسبوکار الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، تهران، ایران

4 سرپرست گروه تخصصی نرم افزارهای پیشرفته سازمانی انجمن انفورماتیک ایران، عضو هیئت مدیره و مدیر گروه تخصصی نرم افزار انجمن مدیریت اجرایی ایران، تهران، ایران

چکیده

رقابتی شدن محیط کسب‏وکار، ضرورت ایجاد یکپارچگی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در محیط زنجیره تأمین، تحول گسترده در حوزه فناوری سیستم‌های اطلاعاتی و... از عوامل اصلی شکل‌گیری راه‏حل‏های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP ) هستند. این راه‏حل‏ها با ایجاد یکپارچگی مدیریتی و عملیاتی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و تسهیل و تسریع فرایندهای کسب‏وکار، کارایی و اثربخشی عملیاتی سازمان‌ها را افزایش داده و آن‌ها را برای حضور در بازار رقابتی آماده می‌نمایند. ارزیابی و انتخاب مناسب‏ترین شرکت مجری (پیاده‏ساز) یک راه‏حل نرم‏افزاری، خصوصاً ERP، یکی از مشکلات اساسی شرکت‏های صنعت پخش ایران است، لذا محقق در یک تحقیق کاملاً کاربردی، از طریق ارائه "یک مدل بومی‌سازی شده برای انتخاب راه‌حل ERP در صنعت پخش کشور ایران" تلاش نموده است تا بر اساس این مدل که در این مقاله به‌اختصار به آن پرداخته‌شده است ، با شناسایی و طبقه‏بندی انواع معیارها و شاخص‏های مؤثر، نقشه راهی برای ارزیابی شرکت‏های مجری (از میان انواع آلترناتیوهای انتخاب‌شده) برای انواع شرکت‏های کوچک، متوسط و بزرگ صنعت پخش ارائه نماید. در این نقشه راه پنج معیار زیر به‌عنوان معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکت‏های مجری و نهایتاً انتخاب یک شرکت مجری، تعیین‌شده‌اند. معیار اول: ارزیابی شرکت مجری از جنبه راه‌حل نرم‌افزاری، معیار دوم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه پیاده‌سازی راه‌حل، معیار سوم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه خدمات پس از پیاده‌سازی راه‌حل، معیار چهارم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه هزینه و منفعت و معیارهای مالی، معیار پنجم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه خدمات و ویژگی‌های عمومی. در این پژوهش از تکنیک دلفی استفاده‌شده که در این مقاله به‌اختصار به نحوه استفاده از آن و نحوه محاسبات و اعتبارسنجی نتایج اشاره‌شده است.

 

کلیدواژه‌ها