بررسی جایگاه امنیت سایبری در کسب و کار دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

با ظهور هر موضوع و فناوری جدید در دنیای سایبری، مبحث امنیت یکی از مهمترین مسائل مربوطه به آن خواهد بود. کسب و کار دیجیتال به دنبال کسب و کار الکترونیک، یکی از مباحث نوظهور در دنیای فناوری اطلاعات است و امنیت سایبری، بنیان کسب و کار و نوآوری دیجیتال می باشد. در این محیط، سازمانهای فناوری اطلاعات، زیرساخت محدودی را تحت نظر خود دارند و بزرگ‌ترین چالشهای امنیتی آنها مربوط به خدمات و اطلاعات خارج از کنترل آنها خواهد بود که باعث به وجود آمدن مخاطرات امنیتی جدیدی برای سازمانها می شود. هدف از این پژوهش، شناخت حوزه هایی است که برای مدیریت چنین مخاطراتی و در نتیجه موفقیت در مدیریت امنیت در دنیای دیجیتال باید مورد توجه قرار گیرند. در همین راستا در سالهای اخیر تحقیقاتی انجام گرفته است تا به تبیین عوامل موفقیت امنیت سایبری در دنیای کسب و کار دیجیتال بپردازند. در این پژوهش، تحقیقات مؤسسه گارتنر در این حوزه بررسی شدند و مشخص شد که خصوصیات کسب و کار دیجیتال باعث تغییر برخی مدلها و روشهای مدیریت در زمینه امنیت شده است. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که رهبری و حاکمیت، محیط تهدید جدید، امنیت سایبری در کسب و کار و دنیای جدید و تغییر فرهنگی، 5 عاملی هستند که برای موفقیت در زمینه امنیت سایبری کسب و کار دیجیتال باید به آنها توجه کرد.

 

کلیدواژه‌ها