تناظر کوری-هاوارد چیست؟

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دانشیار دانشکدگان علوم دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر- گروه علوم کامپیوتر- دانشگاه تهران- تهران- ایران

10.22034/csj.2024.192416

چکیده

تناظر کوری- هاوارد نتیجه‌ایست در حوزه منطق و علوم کامپیوتر که ارتباط عمیقی میان برهان‌ها و برنامه‌های کامپیوتری برقرار می‌کند. در این نوشتارِ ترویجی، ایده‌های کلیدی پشت این تناظر، پیامدهای آن برای هر دو حوزة منطق و علوم کامپیوتر، و تأثیر آن بر توسعه‌ زبان‌های برنامه‌نویسی(تابعی) و اثبات‌یارها بررسی می‌شود. تناظر کوری- هاوارد، در ساده‌ترین شکلش، یک تناظر میان نوع‌ها و ترم‌ها از حساب لامبدای نوع‌دار (ساده‌ترین زبان برنامه‌نویسی تابعی) و فرمول‌ها و برهان‌ها در دستگاه استنتاج طبیعی منطق شهودی گزاره‌ای برقرار می‌کند. این تناظر نه تنها یک نتیجه مهم در نظریه برهان است؛ بلکه زیربنایی برای گسترش و توسعة دستگاه‌های نوع‌دار برای زبان‌های برنامه‌نویسی تابعی است. این نوشتار این تناظر را به گونه‌ای معرفی می‌کند که درک آن برای افراد غیرمتخصص (با دانش پایه در مبانی منطق) ممکن باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. Hindley, J. Roger. Lambda-Calculus and Combinators: An Introduction. In collab. With Jonathan P. Seldin. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
  2. Stewart Shapiro and Peter King. “The History of Logic”. In: The Oxford Companion to Philosophy. Ed. by Ted Honderich. Oxford University Press, 1995.
  3. Sørensen, Morten Heine and Pawel Urzyczyn. Lectures on the Curry-Howard Isomorphism. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2006.
  4. Philip Wadler. “Propositions as Types”. In: Communications of the ACM 58.12 (2015), pp. 75–84. DOI: 10.1145/2699407, p. 79.