مدل بلوغ دیجیتال برای ارزیابی وضعیت فعلی سازمان ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، آزمایشگاه معماری سازمانی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

2 آزمایشگاه معماری سازمانی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

پیدایش فناوری‌های جدید و تغییرات سریع محیط سازمان‌ها باعث ناپایدارشدن و پیچیده شدن شرایط می‌شود. سازمان‌ها برای حفظ سازگاری و تداوم پاسخگویی به سودبران، باید بتوانند متناسب با تغییرات فضای رقابتی، نوع تقاضا، فناوری و قوانین جدید حرکت کرده و تغییر کنند. تغییرات بنیادی در راستای فناوری اطلاعات که باعث تغییرات راهبردی نیز می‌شود را با نام «تحول دیجیتال» می‌شناسیم. موفقیت در اجرای برنامه تحول دیجیتال باعث تطابق بهتر با تغییرات سریع و ناپایدار و بهبود ارزش سازمان‌ها خواهد شد. به کمک مدل‌های بلوغ دیجیتال، یک سازمان می‌تواند وضعیت فعلی خود را از نظر دیجیتالی‌شدن و هم‌راستایی قابلیت‌های فناوری اطلاعات خود با قابلیت‌های سازمانی و راهبردی را ارزیابی کند. همچنین این ارزیابی کمک می‌کند نقاط ضعف و قوت اجرای برنامه توسعه دیجیتال در سازمان را شناسایی کرده تا در آینده برنامه مؤثرتری برای بهبود وضعیت فناوری اطلاعات تدوین شود. در این مقاله مروری بر مدل‌های بلوغ دیجیتال و کاربردهای آن در سازمان داشته و سپس پنج مدل آکادمیک- صنعتیِ مورد توجه در سال‌های اخیر معرفی می‌شوند.

 

کلیدواژه‌ها


De .)2009 (.J ,Pöppelbuß & .,R ,Knackstedt .,J ,Becker]1[
.doi://https 222.–213 ,)3(1 ,Engineering Systems Information
12599-009-0044-5s/10.1007/org
 der Gestaltungsbereiche .)a2016 (.A ,Back & .,S ,Berghaus]2[
 Entwicklung :Unternehmen von Transformation Digitalen
-2016-2-98X10.5771/0042-059 /org.doi://pshtt 123.–98 70, ,Unternehmung Die .Reifegradmodells eines
 Stages .)1 September ,b2016 (.A ,Back & .,S ,Berghaus]3[
 Empirical an of Results :Transformation Business Digital in
 .Cyprus ,)MCIS (Systems Information on Conference raneanMediter Tenth .PROCEEDINGS 2016 MCIS .Study Maturity
2016/22mcis/org.aisnet.aisel://https
 Digital .)2015 (.B ,Kaltenrieder & .,A ,Back .,S ,Berghaus]4[
.formatikWirtschaftsin für Institut .)75 .p (2015 Report Transformation
 A .)2017 (.S ,Terzi & .,E ,Negri .,M ,Macchi .,A ,Carolis De]5[
 ,Thoben .D.-K ,Riedel .R ,Lödding .H In .Companies facturingManu of Readiness Digital the Assessing for Model Maturity
 Springer .)20–13 .pp (Manufacturing Sustainable and rativeCollabo ,Intelligent to Path The .Systems Management tionProduc in Advances ,).Eds (Kiritsis .D & ,Cieminski von .G
/10.1007/978-3-319-org.doi://https .Publishing International
2_66923-6
 ,micro of definition the concerning 2003 May 6 of mendationrecom Commission .)2003 (.Commission Union European]6[
41.–36 .enterprises sized-medium and small
 Model Maturity .)2018 (.Dietel .M & ,Bulander .R ,Blatz .F]7[
 Conference International IEEE 2018 .SMEs for Digitization of
 9.–1 ,(ITMC/ICE (Innovation and Technology ,Engineering on
.2018.8436251ICE/10.1109/org.doi://https
 Attribute-Multi .)2021 (.A ,Pucihar & .,M ,Borštnar Kljajić]8[
 .(8)10 ,Electronics .SMEs of Maturity Digital of Assessment
10080885electronics/10.3390/org.doi://https
 MATURITY DIGITAL FORUM TM .)2017 (.M ,Newman]9[
.Forum TM .FORMATIONTRANS DIGITAL FOR BLUEPRINT A :)DMM (MODEL
 .D In .Review Literature Systematic A :Models Maturity talDigi .)2021 (.I.-J ,Reyes-Peña & .,L.-R ,Urrego-Ochoa]10[
s :Digitalization ,).Eds (Tidd .J & Schallmo .A .R
 .Publishing International Springer .)85–71 .pp (plementationIm and Transformation ,Strategy for Tools and ,Studies Case
5_/10.1007/978-3-030-69380-0org.doi://https
 IEEE 2017 .ADM TOGAF on Based Model Maturity A :tureArchitec Enterprise .)2017 (.J ,Borbinha & .,D ,Proença]11[
 266.–257 01, ,(CBI (Informatics Business on Conference th19
.2017.38CBI10.1109/ /org.doi ://https
 Business .management process business in models turityMa .)2012 (.J ,Becker & .,J ,Pöppelbuß .,M ,Röglinger]12[
.doi://https 346.–328 ,)2(18 ,Journal Management Process
/10.1108/14637151211225225org
 .(2017) .L ,BOARDMAN & .,C ,Williams .,D ,Schallmo]13[
 MODELS BUSINESS OF TRANSFORMATION DIGITAL
 1740014. 21, ,Management Innovation of Journal nationalInter .ROADMAP AND ,ENABLERS ,PRACTICE BEST -
X136391961740014S/10.1142/org.doi://https
 Maturity A .)2016 (.W ,Sihn & .,S ,Erol .,A ,Schumacher]14[
 of Maturity and Readiness 4.0 Industry Assessing for Model
 /10.1016/org.doi://https 166.–161 52, ,)2016CARV (ductionPro Virtual and Reconfigurable ,Agile ,Changeable on enceConfer International Sixth The .Enterprises Manufacturing
2016.07.040 .procir.j
 A :Maturity Transformation Digital .)2019 (.R ,Teichert]15[
 1687.–1673 67, ,Brunensis Mendelianae Silviculturae et turaeAgricul Universitatis Acta .Literature of Review Systematic
201967061673actaun10.11118/ /org.doi://https
 .Forum TM .).d.n (.Model Maturity Digital Forum TM]16[
/org.tmforum .www://https from 2022, 6, January Retrieved
/maturity-transformation-digital
 .,A ,Berman .,J ,Swire .,D ,Green .,M ,Gill .,S ,VanBoskirk]17[
 Forrester 5.0. Model maturity Digital The .)2017 (.R ,Birrell&
.Inc Research
 .L ,Boardman & .,K ,Lang .,D ,Schallmo .,C ,Williams]18[
 ISPIM .Review Literature Systematic A :Enterprises sized-umMedi and Small for Models Maturity Digital .)20 June 2019,(
.Florence ,)ISPIM (Management Innovation sionalProfes for Society International The .Proceedings Conference
]19[ بانک مرکزی ایران. )1393(. جایگاه شــرکتهای کوچک و متوســط در
اقتصاد کشور. showitem/ir.cbi.www://https/ .12096aspx
]20[ بانک مرکزی ایران. )1395(. دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و
متوسط. showitem/ir.cbi://https/ .14595 aspx