دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 29، شهریور 1402 
مدل بلوغ دیجیتال برای ارزیابی وضعیت فعلی سازمان ها

صفحه 86-95

امید رجائی؛ سید رئوف خیامی؛ سید علیرضا خیامی