مدل سازی محاسباتی نظریه ذهن: از مشاهده تا یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد .دانشکده ریاضی. امار و علوم کامپیوتر.دانشگاه تهران تهران ایران

2 دانشیار دانشکده ریاضی امار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

چکیده

نظریه ذهن به توانایی انسان در استنتاج حالت های ذهنی خود و دیگران گفته می شود. این توانایی در روابط اجتماعی و یادگیری فرد نقش اساسی ایفا می کند. مطالعه محاسباتی این توانایی می تواند پاسخی بر چالش های کنونی حوزه هوش مصنوعی ارائه کند. دیدگاه شبیه سازی-نظریه با بهره گیری از سازوکار نورون های آینه ای، در یادگیری فرد از طریق مشاهده رفتار دیگران اثرگذار است. بنابراین، تعبیه کردن نظریه ذهن در یک عامل هوشمند موجب می شود که آن عامل با مشاهده رفتارهای یک عامل خبره، به عملکردی مشابه او در تعامل با محیط اطراف خود دست یابد. در این مطالعه، عامل هوشمند را به مدلی از نورون های آینه ای مجهز می کنیم و آن را در محیط آونگ واژگون قرار می دهیم. خواهیم دید که این عامل هوشمند با مشاهده رفتار عامل خبره در محیط به درکی از اهداف و دانش عامل خبره دست می یابد که به کمک آن، آونگ واژگون را در حالت تعادل نگه می دارد.

 

کلیدواژه‌ها