دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 20، اردیبهشت 1400 
شتاب‌دهنده دارای قابلیت بازپیکربندی برای اجرای کارآمد شبکه‌های عصبی

صفحه 12-21

پریا دربانی؛ نظام رهبانی؛ حاکم بیت الهی؛ پژمان لطفی کامران


تشخیص نشانگرهای زیستی سرطان: رویکرد سریع بیوانفورماتیک

صفحه 22-34

مریم رزمجویی؛ حمیدرضا حمیدی؛ اسماعیل ابراهیمی


ارائه یک راهبرد ارسال مکان محور در شبکه‌های داده‌نام خودرویی

صفحه 64-76

فاطمه کثیری؛ نگار نجفی؛ رسول صادقی؛ سید مهدی فقیه ایمانی