ترکیب الگوریتم HITS با الگوریتم Distance Rank برای بهبود نتایج در موتورهای جستجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

امروزه موتورهای جستجوگر از روش‌های وب‌کاوی برای نشان دادن نتایج بهتر استفاده می‌کنند که در لیست نتایج خود پیوندهای زیادی از صفحات وب را به کاربران نمایش می‌دهند و برای بهینه و محدود کردن لیست نتایج موتورهای جستجو از الگوریتم‌های رتبه‌بندی استفاده می‌شود. در این مقاله یک روش جدید که ترکیبی از الگوریتم HITS با الگوریتم Distance Rank است برای بهبود نتایج در موتورهای جستجو ارائه‌شده است که در روش پیشنهادی از فرایند اصلی الگوریتم Distance Rank برای بهبود الگوریتم HITS استفاده شده است. مشکل اصلی الگوریتم HITS این است که رتبهبندی صفحات وب براساس میزان ارتباط آن‌ها با پرس وجوی کاربر است. اما در الگوریتم Distance از فاصله لگاریتمی میان صفحات به منظور رتبه‌بندی استفاده می‌شود. ارزیابی روش پیشنهادی بر روی سه مجموعه داده شامل گراف استاندارد، گراف تصادفی، گراف دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه انجام گرفته که نتایج نشان می‌دهد که روش پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم‌های دیگر عملکرد بهتری دارد و توانسته است رتبه‌بندی متفاوت و بهتری نسبت الگوریتم پایه HITS و سایر الگوریتم‌های رتبه‌بندی مانند Distance Rank و PR و WPR داشته باشد. همچنین الگوریتم‌های پیشنهادی برمبنای معیارهای P@n، AP و NDC مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان می‌دهد که روش پیشنهادی به ترتیب مقدار 1 و 1 و 1/8 را به دست آورده است.

 

کلیدواژه‌ها