دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 16، اردیبهشت 1399 
روش‌های شناسایی احساسات چهره، کاربردها و چالش‌ها

صفحه 2-17

مائده شریف نژاد؛ اسدالله شاه بهرامی؛ علیرضا آکوشیده