ارائۀ یک معماری برای تعامل پویا بین وب‌سرویس‌ها براساس پایگاه داده فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کامپیوتر ـ دانشکده مهندسی ـ دانشگاه بوعلی سینا ـ همدان ـ ایران

چکیده

معماری سرویس‌گرا به‌عنوان راه‌حلی بر یکپارچه‌سازی در سیستم و سازمان‌ها مورد توجه می‌باشد. براساس این معماری امکانی فراهم گردیده که توسعه نرم‌افزارهای فراهم کننده سرویس به‌صورت جداگانه و مستقل از توسعه نرم‌افزارهای سرویس‌گیرنده انجام می‌گیرد. اما سرویس‌های لازم در زمان توسعه نرم‌افزار و به‌صورت ایستا مشخص می‌گردد. گرچه امکان جستجو و اجرای سرویس در فراهم‌کنندگان سرویس وجود دارد، اما باید هم سرویس‌گیرنده و هم سرویس‌دهنده دانش لازم درباره همدیگر را داشته باشند. این امر احتمال تعامل پویای زمان اجرای فراهم‌کننده سرویس و استفاده کننده را کاهش می‌دهد. در این پژوهش معماری رویدادگرا برای مشکل تعامل پویای فراهم کننده و استفاده کننده از سرویس مبتنی بر پایگاه داده فعال ارائه شده است. ارزیابی کیفی براساس معیارهای مطرح شده نشان داد روش ارائه شده با انتخاب و ترکیب وب‌سرویس‌ها به‌صورت خودکار، پویا و در زمان اجرا، امکان تعامل بین سرویس‌گیرنده و فراهم‌آورنده سرویس را فراهم می‌نماید.





 

کلیدواژه‌ها