دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، آبان 1398 
بهبود پیش‌بینی خروجی مورد انتظار در تولید خودکار اوراکل آزمون

صفحه 2-19

مریم هاشم‌زاده؛ احمد براآنی دستجردی؛ علیرضا خلیلیان