تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری برنامک‌های موبایل در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر - دانشگاه یزد - یزد - ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر - دانشگاه آزاد اسالمی میبد - میبد – ایران

چکیده

این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر قیمت‌گذاری برنامک‌های موبایل در ایران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و کارشناسان بازار برنامک‌های موبایل در شهر تهران هستند. جهت شناسایی، گزینش و غربال‌سازی عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری و شناسایی معیارهای ارزیابی این عوامل از روش مصاحبه چهره به چهره با افراد صاحب‌نظر از طریق طراحی، تکمیل و تحلیل پرسشنامه‌های دلفی استفاده گردید. از پرسش شوندگان جامعه هدف، درجه اهمیت عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری و معیارهای ارزیابی آن‌ها درخواست گردید و هر پرسش شونده یکی از 5 درجه اهمیت را انتخاب نمود. در مرحله اول با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی، عوامل مؤثر شناسایی و با استفاده از تحلیل عامل تاییدی اعتبارسنجی شدند. سپس عوامل نهایی در پرسشنامه‌ مقایسه زوجی در اختیار خبرگان قرار گرفت و داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP تحلیل گردید. نتایج نشان می‌دهد که عامل وجود برنامه‌ مفید، وجود برنامه سرگرمی و سفارشی‌سازی برنامه‌ها به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم میزان تاثیرگذاری بر قیمت‌گذاری برنامک‌های موبایل قرار دارند و برنامه‌های جانبی رایگان، تخفیف در خرید بعدی، نسخه آزمایشی رایگان و وجود بازی‌های رایگان در رتبه‌های چهارم تا هفتم قرار می‌گیرند.

 

کلیدواژه‌ها