دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، دی 1398 
کاربردهای پردازش تصاویر دیجیتال در گیاهان

صفحه 2-20

طیبه ولی اللهی؛ اسدالله شاه بهرامی؛ صاحبه ولی اللهی