ارائه یک الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه بر پایه جهش دوسویه و تقاطع احتمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه الگوریتم‌های بهینه‌سازی چندهدفه به عنوان ابزاری قدرتمند جهت حل بسیاری از مسائل مورد استفاده قرار می‌گیرند. معیارهای تنوع و همگرایی از مهمترین فاکتورهای یک الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه است که تمامی الگوریتم‌های بهینه‌سازی چند هدفه سعی در بهبود آنها دارند. معیارهای تنوع و همگرایی تابعی از فازهای اکتشاف، استخراج و انتخاب هستند، در نتیجه برای ارائه یک الگوریتم بهینه‌سازی قدرتمند باید از الگوریتم‌های موثر در فازهای مختلف استفاده نمود. در این مطالعه، یک الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه در راستای ارتقاء معیارهای تنوع و همگرایی ارائه شده است. الگوریتم ارائه شده برای استخراج راه‌حل‌ها در فضای جستجو از الگوریتم جهش دوسویه پیشنهادی و برای اکتشاف راه‌حل‌ها در فضای جستجو از الگوریتم تقاطع احتمالی پیشنهادی استفاده می‌کند. در این مطالعه از الگوریتم‌ فاصله نسلی و الگوریتم گسترش به ترتیب جهت سنجش معیارهای همگرایی و تنوع استفاده شده است. در بخش پایانی این مطالعه، عملکرد کلی الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم‌هایی از جمله SPEA، NSGAII، NSPSO و AWPSO بر روی توابع آزمون ZDT مورد نقد و برسی قرار گرفته شده است.

 

کلیدواژه‌ها