دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1395 
تبدیل مدل دوسویه بر اساس چارچوب اپسیلون

صفحه 1-17

لیلا صمیمی دهکردی؛ بهمن زمانی؛ شکوفه کلاه دوز رحیمی


آشکارسازی چهره غیر وابسته به چرخش با استفاده از مدل مبتنی بر بخش

صفحه 1-6

فرناز حسینی؛ اسدالله شاه بهرامی؛ محمد حجاریان؛ نوید خلیلی دیزجی