دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 25، شهریور 1401 
نگاشت ویژگی صریح دقیق متناهی‌البعد برای توابع هسته

صفحه 40-48

سید کمال الدین غیاثی شیرازی؛ محمدرضا قرائی


Water-HybNet: یک شبکه عصبی عمیق ترکیبی برای بهبود کیفیت تصاویر زیر آب

صفحه 49-64

مهدی هاشم زاده؛ امیررضا عباسی؛ جلیل قویدل نیچران