دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 26، آذر 1401 
نوقشر مغز و نقش آن در هوش مصنوعی

صفحه 3-11

آشنا گرگان محمدی؛ محمد گنج تابش