دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، بهمن 1396 
TIPA مدل ارزیابی فرایند برمبنای چارچوب ITIL

صفحه 62-69

آرش کمالی؛ علی عباسی؛ سید رئوف خیامی؛ کوروش زیارتی؛ سید محمدرضا موسوی